Aranan
Sık Kullanılanlara Ekle Sık Kullanılanlara Ekle
Giriş Sayfası Yap Giriş Sayfası Yap
Menü

 
Araştırmalar\1842 YILI NÜFUS SAYIMINA GÖRE HONAMLI AŞİRETİ
1842 YILI NÜFUS SAYIMINA GÖRE HONAMLI AŞİRETİ
 
HONAMLI ARAŞTIRMALARI:  ( I )
1842 YILI NÜFUS SAYIMINA GÖRE HONAMLI AŞİRETİ
Hilmi AKKIN[1]
 
Tarih ve sosyal bilimlerin her sahasında yapılacak araştırmalar için nüfus faktörü çok önemlidir. Osmanlı İmparatorluğu’nda modern anlamda olmasa da ilk esaslı nüfus sayımı 1831 (h. 1247)’de yapıldığı kabul edilmektedir.[2] 1830 (h. 1246) yılında ülke genelinde başlatılan sayımda halk, İslâm ve reaya (gayrimüslim) olarak iki gruba ayrılmış; aşiretlerin nüfusu ayrı gösterilerek İslâm nüfusun toplamına katılmıştır. Bu sayımlarda amaç öncelikle orduya asker temini olduğu için kadın nüfusa yer verilmemiştir.[3]
Modern manada ilk nüfus sayımı 1882’de yapılmaya başlanan sayım olup, ilk kez kadınlar da sayıma dâhil edilmiş ve herkese bir nüfus tezkeresi verilmeye başlanmıştır.
1842 (h.1258) tarihinde Konya vilayetine bağlı Teke sancağında, kaza, köy ve diğer merkezler ile aşiretlerin bulunduğu oba ve köylerde sayım yapılmıştır. Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nde asıl nüshaları mevcut olup, hâlihazırda tespiti yapılan Honamlı Aşireti ve ona bağlı mahallelere (on mahalle) ait ilk mufassal (tafsilatlı) nüfus sayım defteri NFS.d.03225 numara ile kayıtlı bulunan defterdir. Bunun dışında Honamlı Aşireti’ne ait iki mufassal nüfus sayım defteri daha mevcuttur. Konya vilayetine ait 1843 yılı NFS.d.03305 ve 1845 yılı  NFS.d.03306 numaralı Akşehir nüfus defterleridir. Honamlı Aşireti ile ilgili bu üç defterin dışında da defterler vardır. Ancak bunlar mufassal defter olmadığı için bu çalışmaya dâhil edilmemiştir.
Günümüz Türkçesine çevirisi yapılan 03225 numaralı nüfus defteri toplam 20 sayfalık, Serik (Karahisar-ı Teke) kazasına bağlı aşiretlere ait bir defterdir. Defterin ön ve arka kapağı yırtılmış olup günümüze ulaşmamıştır. Ancak başlık satırlarındaki ifadeye bakılacak olursa bu defterin Karaevli ve Saçıkaralı aşiretlerine ait olduğu anlaşılmakta fakat devamında aşiretin adı Honamlı Saçıkaralısı, Karaevliler de ona bağlı bir mahalle olarak kaydedilmiştir. Honamlı Aşireti’nin adı “Aşiret-i Honamlı Saçıkaralısı Der-Livâ-i Teke” (Teke Sancağında Bulunan Honamlı Saçıkaralısı Aşireti) olarak kaydedilmiş olup; aşirete tabi mahalleler ( on mahalle) ayrı ayrı sayılmıştır. Fakat mahallelerin bulunduğu yer coğrafî olarak belirtilmemiştir. Bu konu vergi kayıtları vb. defterler üzerinde yapılacak bir çalışma sonucu ortaya konulabilecektir.  Ötgünlü Mahallesinin adı bu deftere Otkunlu olarak yazılmasına rağmen, daha sonra tutulan Akşehir defterlerine Ötgünlü olarak yazılmıştır. Mahallenin en yaşlısı 80 yaşındaki Ötgün Hasan oğlu Molla’dır. Defterde erkek nüfus yazılırken genellikle baba adı, varsa lâkabı, belirgin fiziki özellikleri, bazen mesleği,  bulunduğu yaşı ise mutlaka yazılmıştır. Aşiret defterlerinde genellikle önce aşiretin boy beyi yazılmıştır. Ölenlerin, bazen yeni doğanların,  başka mahalleye, şehir dışına veya askere gidenlerin isimlerinin üzerine not düşülmüştür. Bugün çoğunluğu Isparta-Gedikli ’debir kısmı Akşehir-Cankurtaran, Antalya-Talaş, Mandırlar, Çakış ve civar köylerde yaşayan kuşağın dedeleri Ötgünlü Mahallesi nüfusuna 22 hane, 70 erkek birey olarak yazılmıştır. İki kişi ölüm sebebiyle toplamdan çıkarıldığı için 68 erkek nüfus olarak kayıtlara geçmiştir. Çok fazla yer alacağı için Ötgünlü ’nün dışında kalan diğer on mahalle bu çalışmaya dâhil edilmemiştir. Sadece bir tablo halinde mahalle adı, hane sayısı ve sayıma dâhil edilen erkek nüfus sayısı verilecektir.
Nüfus Defterlerindeki kayıtlar genellikle Arapça gramer esasına göre yazıldığından, isimleri bugün ki kullanıma çevirmek için sondan başa doğru okumak gerekir. Birleşik isimler yazım tekniğinden de anlaşılacağı üzere sülale ve aile lâkaplarıdır. Mesela   “Karamahmudoğlu Mehmed bin Ahmed”i ele alırsak, Karamahmudoğlu (lâkap) sülalesinden Ahmed oğlu Mehmed şeklinde okumalıyız. Bazen nadir de olsa iki isim arasında kullanılan oğul manasına gelen “bin” kelimesinin yazılmadığı olmuştur. Hacı Abdil Kâhya Gök Ahmed örneğinde olduğu gibi. Buradaki kişinin künyesi “Gök Ahmed oğlu Hacı Abdil Kâhya” demektir.
 
Her Honamlı yörüğünün kendi kimliğini araştırıp öğrenmesine fayda sağlaması dileğimle.
05.05.2014
Ankara
                                                                                                                                                             
 
1842 Yılında Yapılan Nüfus Sayımına Göre Teke Sancağında Meskûn Karaevli ve Honamlı Saçıkaralısı Aşireti’nin Mahalleleri ve Toplam Nüfusları
AŞİRET-İ HONAMLI SAÇIKARALISI DER-LİVÂ-İ TEKE
 
Sıra No
Mahalle Adı
Hane Sayısı
Tüvânâ
Sıbyan
Müsinn
Toplam
1
Hacıceliller
31
37
22
15
74
2
Güloğlu nam-ı diğer Hacımahmutlu
16
28
15
11
54
3
Çoşlu
30
-
-
-
80
4
Ötgünlü
22
32
15
21
68
5
Adıgüzel
10
18
15
12
45
6
Karaevliler
21
27
18
19
64
7
Pekmezciler
18
19
16
13
48
8
Çulhaoğlu
3
5
2
2
9
9
Telliler
29
-
-
-
85
10
Recepli
49
-
-
-
162
 
Teke Sancağında Meskûn Ma’a Karaevli Saçıkaralı Aşireti’nin Konya Valisi Esbak Müteveffa İbrahim Paşa
Tarafından Mersûl Mübaşir-i Mahsusu Marifeti ve Muhasibi Marifetiyle Tahrîr-i Nüfusları Bi’l-icrâ Mukaddemâ
 Cerîde-i Maliye’ye Takdim Kılınan Künye Defterlerinin Nüsha-i Sâniyesidir.                         1258 (M.1842)
 
MAHALLE-İ ÖTGÜNLÜ TÂBİ-İ AŞİRET-İ HONAMLI SAÇIKARALISI
 
Hane
No
Sıra
No
İsim
Fiziki Özellikler
Yaş
(Sin)
1
1
Hacı Abdil Kâhya Gök Ahmed
Orta boylu, ak sakallı
60
 
2
Oğlu Ali
Orta boylu, ter bıyıklı
40
 
3
Diğeri Mehmed
Şâbb-ı emred
15
2
4
Karındaşı Hacı Mehmed
Orta boylu, kır sakallı
55
3
5
Mehmedoğlu İsa Hoca bin Hacı Mehmed
Orta boylu, ak sakallı
60
 
6
Oğlu Mehmed Ali
Orta boylu, kara bıyıklı
35
 
7
Diğer oğlu Basır
Ter bıyıklı
18
 
8
Diğer oğlu Ahmed
 
10
4
9
Karındaşı Mehmed
Orta boylu, kara sakallı
50
 
10
Oğlu Mehmed
Bir gözü âmâ
8
5
11
Karındaşı oğlu Ahmed bin Deli Ali
Orta boylu, kara sakallı
35
 
12
Diğeri Mustafa
Orta boylu, kara sakallı
30
 
13
Diğeri Mehmed bin Deli Ali
Orta boylu, karaca bıyıklı
25
 
14
Diğeri Ali bin Deli Ali
Şâbb-ı emred
15
6
15
Molla bin Ötgün (Otkun) Hasan
Orta boylu, ak sakallı, bir gözü âmâ
80
 
16
Oğlu Hacı Hasan
Orta boylu, kara sakallı
50
 
17
Diğer oğlu Mehmed
Şâbb-ı emred
15
 
18
Diğeri Ali
 
10
 
19
Torunu Ali
 
3
7
20
İmamhasanoğlu Hasan bin Abdullah
Orta boylu, kır sakallı
50
 
21
Oğlu Abdullah
(Fevt: Ölüm)
2
 
22
Karındaşı Molla Mehmed
Orta boylu, kara sakallı
35
 
23
Diğer Karındaşı Ali
Orta boylu, kara bıyıklı
30
 
24
Diğer Karındaşı Abdullah
Orta boylu, kara bıyıklı
25
8
25
Kadiroğlu Mustafa bin Mehmed
Uzun boylu, ak sakallı
60
 
26
Oğlu Mehmed
 
4
 
27
Karındaşı Ali
Uzun boylu, kara sakallı
30
 
28
Diğer Karındaşı Molla Osman
Uzun boylu, karaca sakallı
25
9
29
Sağır Ali bin Celil
Orta boylu, ak sakallı
60
 
Hane
No
Sıra
No
İsim
Fiziki Özellikler
Yaş
(Sin)
 
30
Oğlu Mehmed Efendi
 
6
10
31
Karaoğlan Mehmed bin Abdullah
Orta boylu, kara sakallı
40
 
32
Oğlu Ali
 
6
11
33
Nennioğlu Koca Ömer bin Abdullah
Orta boylu, ak sakallı
65
 
34
Oğlu Mustafa
Orta boylu, kara sakallı
40
 
35
Diğer oğlu İsmail
Orta boylu, kara sakallı
35
 
36
Diğer oğlu Hüseyin
Orta boylu, kara sakallı
30
 
37
Oğlu Abdullah bin Hüseyin
 
2
12
38
Karındaşı Veli Kâhya bin Abdullah
Orta boylu, ak sakallı
50
 
39
Oğlu Mehmed
Orta boylu, kara bıyıklı
30
 
40
Diğer oğlu Abdullah
Orta boylu, kara sakallı
28
 
41
Diğer oğlu Deli Süleyman
Kara bıyıklı
20
13
42
Kara Mehmed bin Mehmed
Orta boylu, kara sakallı
45
 
43
Oğlu Mehmed
 
12
 
44
Diğer oğlu Osman
 
3
14
45
Bekir bin Hacımusaoğlu İbrahim
Uzun boylu, kara sakallı
30
 
46
Karındaşı Halil
Uzun boylu, kır sakallı
50
 
47
Diğer karındaşı Mustafa
Uzun boylu, kır sakallı
35
 
48
Diğeri Ali
Orta boylu, kır sakallı
40
 
49
Oğlu Emrullah bin Mustafa
 
5
15
50
İbişoğlu Hacı Mehmed bin Mahmud
Uzun boylu, kır sakallı
55
 
51
Oğlu Mahmud
Orta boylu, kara sakallı
30
 
52
Diğer oğlu Kerim
Ter bıyıklı
22
 
53
Diğer oğlu Topal Ali
Şâbb-ı emred
20
 
54
Torunu Mehmed
 
1
16
55
Karındaşı Abdullah bin Mahmud
Orta boylu, kır sakallı
52
 
56
Oğlu Mehmed
 
5
 
57
Diğeri Mahmud
 
2
17
58
Abdiloğlu Molla Mehmed bin Hamza
Uzun boylu, kara sakallı
30
 
59
Karındaşı İbiş
Orta boylu, kara bıyıklı
25
18
60
Abdülazimoğlu Mehmed bin Abdülazim
Orta boylu, kumral bıyıklı
25
19
61
Hacı İbrahim oğlu Hacı Ali
Orta boylu, köse sakallı
35
 
62
Oğlu Hacı Celil
 
10
Hane
No
Sıra
No
İsim
Fiziki Özellikler
Yaş
(Sin)
 
63
Diğer oğlu Mustafa
 
3
 
64
Karındaşı Hacı İbiş
Orta boylu, kumral bıyıklı
25
 
65
Karındaşı Güzel
Ter bıyıklı
20
20
66
Kara Veli bin Kara Veli
Uzun boylu, ak sakallı
70
 
67
Oğlu Ali bin Veli
Orta boylu, kara bıyıklı
20
21
68
Karamahmudoğlu Mehmed bin Ahmed
Orta boylu, köse sakallı (Fevt: Ölüm)
35
 
69
Ammisi (Amcası) oğlu Mehmed bin Ali
Ter bıyıklı
20
22
70
Küçük Hamza bin Ali
Orta boylu, köse sakallı
45
 
 
 
                                                               S  Ö  Z  L  Ü  K
Âmâ: Kör.
Ammî: Amca
Bin: Oğul.
Cerîde: Zabıtname, gazete, tutanak.
Der: -de, -da, içinde.
Fevt: Ölüm.
Ma’a: İle,beraber, ve, birlikte.
Meskûn: İnsanların oturduğu, bulunduğu yer.
Mersûl: Gönderilmiş.
Müsinn: Yaşlı, geçkin, ihtiyar.
Nüsha-i Sâniye: İkinci nüsha.
Sin: Yaş.
Şâbb-ı emred: Henüz sakalı bıyığı çıkmamış genç.
Tahrir: Yazma, yazılma.
Tüvânâ: Güçlü, kuvvetli.


[1] Araştırmacı, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Ankara.
[2] Karal. E.Z. (1943), Osmanlı İmparatorluğu’nda İlk Nüfus Sayımı: 1831, Ankara, Başvekâlet İ. Um. Md. Yayını

[3] Şahin, H.Haldun (2012), Çorum Nüfus Defterleri (1837)-(1844), Çorum Belediyesi Yayını 

Listeye Geri Dön

Araştırmalar  Kategorisindeki Diğer Yazılar
1842 YILI NÜFUS SAYIMINA GÖRE HONAMLI AŞİRETİDuyurular
Sevindiklerimiz & Üzüldüklerimiz
Ulusal Haberler
Anket
Henüz anket eklenmemiş.
Kullanıcı Girişi
 Email :  
 Şifre   :
Yeni Üye | Şifremi Unuttum 
Faaliyet Takvimi (Nisan)
# Pts Sal Çrş Prş Cum Cts Pzr
14       1
142345678
159101112131415
1616171819202122
1723242526272829
1830      

Nöbetçi Eczaneler

Antalya'da Hava
Isparta'da Hava
Honamlı Yörükleri Kültür ve Dayanışma Derneği honamli@honamliyorukleri.org.tr - WebMail